Badania kontrolne po zwolnieniu lekarskim

Według kodeksu pracy, jeśli zwolnienie chorobowe pracownika trwa dłużej niż 30 dni, przed powrotem do pracy konieczne jest wykonanie badania kontrolnego. Ma to na celu ustalenie, czy pracownik jest zdolny do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. 

Obowiązki pracodawcy i pracownika wobec badań kontrolnych

Obowiązkiem pracodawcy jest skierowanie na badanie kontrolne pracownika, którego zwolnienie chorobowe trwało dłużej niż 30 dni. Ma to na celu potwierdzić zdolność pracownika do ponownego przystąpienia do pracy.

Obowiązkiem pracownika jest stawienie się na badanie, na które skierował go pracodawca, oraz zastosowanie się do zaleceń lekarza. Nie wykonanie tego może skutkować nałożeniem nagany, upomnienia, a nawet kary pieniężnej.

Jeśli badanie kontrolne wykaże, że pracownik nie jest zdolny do wykonywania pracy na danym stanowisku, pracodawca musi odsunąć go od tego miejsca pracy oraz przenieść na inne stanowisko, zgodne ze wskazówkami lekarskimi.

Badanie kontrolne

Informacje zawarte w skierowaniu na badanie są ściśle określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

Skierowanie powinno zawierać:

  • określenie stanowiska pracy, na jakim jest zatrudniony pracownik,
  • rodzaj badania profilaktycznego,
  • czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące na danym stanowisku.

Według przepisów, badania kontrolne po zwolnieniu lekarskim L4 powinny być przeprowadzane w trakcie godzin pracy (jeśli jest to możliwe). Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzeniem badania. Jeśli badanie zostaje wykonane w innej miejscowości, przysługuje mu także zwrot kosztów przejazdu, według obowiązujących przy podróżach służbowych zasad.

Odmowa wykonania badań przez pracownika

Jak podaje Poradnik Przedsiębiorcy, pracownik nie może rozpocząć pracy przed poddaniem się badaniu kontrolnym. Jeśli więc odmawia badania, nie przysługuje mu wynagrodzenie. Gdy odmowa badań spowoduje szkodę dla pracodawcy, może skutkować odpowiedzialnością porządkową i materialną pracownika. Może to także być podstawa do rozwiązania stosunku pracy.

Dopuszczenie pracownika bez przeprowadzonych badań kontrolnych jest zaniedbaniem pracodawcy. Może to narazić pracodawcę na odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym, a także skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą, jeśli wskutek wykonywania pracy, stan zdrowia pracownika ulegnie pogorszeniu.

Badanie kontrolne, a zwolnienie krótsze niż 30 dni

Obowiązek skierowania pracownika na badanie kontrolne nie występuje, jeśli zwolnienie lekarskie L4 trwało krócej niż 30 dni. Jeśli pracownik wyrazi zgodę na takie badanie, pracodawca może zlecić jego wykonanie. Gdy okres niezdolności do pracy trwał krócej niż 30 dni, pracownika można skierować pracownika na badanie jedynie po uzyskaniu jego zgody.

Pracownik powracający do pracy po długiej chorobie, powinien wykonać badanie przed rozpoczęciem pracy, w pierwszym dniu od zakończeniu okresu zwolnienia. Niedopuszczalne jest kierowanie pracownika na badanie w trakcie trwania zwolnienia L4.